גיליון 5560 עמוד 1 מתאריך 25/07/2006ילקוט הפרסומים

ב״ט בתמוז התשס״ו


5560


25 ביולי 2006


עמוד

תוספת להכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית.............................4477

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ״ז-1967..................4478

תוספת להכרזה על מעב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א- 1951

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א-11951, ולאחר ששוכנעתי בי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האובלוסיה האזרחית באזור נוסף, אני מבריז על מצב מיוחד בעורף באזור ההרחבה במסומן בקו ירוק במפה המצורפת, בתוספת להברזה על מצב מיוחד בעורף בפי שניתנה בידי ביום י״ט בתמוז התשס״ו(15 ביולי 2006)2, ותוקנה ביום ב' בתמוז התשס״ו(16 ביולי 2006)3, באזור המסומן בקו בחול במפה המצורפת.

44771

   ס״ח התשי״א, עמ' 78; התשנ״ח, עמ׳ 42.

2

   י״פ התשס״ו, עמ' 4283.

3

   י״פ התשס״ו, עמ' 4284.

ילקוט הפרסומים 5560, ב״ט בתמוז התשס״ו, 25.7.2006