גיליון 5560 עמוד 2 מתאריך 25/07/2006כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006) (חמ 3-2954)

עמיר פרץ

שר הביטחון


צו בדבר החלת פרק ד' לחוק

לפי חוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז-967י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6וא לחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ׳׳ז-967וי (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון, משהוכרז מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-ו95ו2 (להלן - חוק ההתגוננות), ומשמצאתי שנתקיימו התנאים האמורים בסעיף האמור, אני מכריז בזאת כי החל ביום כ׳׳ט בתמוז התשס׳׳ו(25 ביולי 2006), הוראות פרק ד' לחוק יחולו על השטח שהוכרז ביום כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006) בידי שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות.

כ״ט בתמוז התשס׳׳ו(25 ביולי 2006)

(חמ 3-3003)

אליהו ישי

_    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשנ״ז, עמ' 86; התשנ׳׳ה, עמ' 44; י״פ התשס׳׳ג, עמ' 2084. 2 ס״ח התשי״א, עמ' 78.

4478    ילקוט הפרסומים 5560, כ״ט בתמוז התשס״ו, 25.7.2006