גיליון 5561 עמוד 1 מתאריך 30/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באב התשס״ו    5561    30 ביולי 2006

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 4480

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)................. 4480

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן.................................... 4480

הסמכה וביטול הסמכה לפי חוק התכנון והבניה.......... 4480

מינוי פקיד בחירות לבחירות לוועדה החקלאית

פרדס-חנה-כרכור............................................................ 4480

עמוד

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................ .    4480

מינוי נותני תגובה לערר לפי חוק כלי היריה.................. 4481

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 4481

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4495

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4496

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 4506

הודעות מאת הציבור................................................................ 4508