גיליון 5562 עמוד 1 מתאריך 02/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באב התשס״ו    5562    2 באוגוסט 2006

עמוד

עמוד

הודעות על שינוי בהרכב המינהלה הזמנית המאוחדת

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת

4521

לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)................

4520

זכרו של רחבעם זאבי......................................................

4521

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה..................

4520

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים..................

4522

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (ראשון לציון).....

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

4522

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (משגב).............................

4520

על-תנאי ממאסר...............................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה -

4520

מינוי ראש שירותי בריאות הנפש לפי חוק טיפול

בחולי נפש...........................................................................

4522

הודעות הוועדות המחוזיות.......................................

4521

מינוי חברים למועצה לניסויים בבעלי חיים...................

4530

הודעות הוועדות המקומיות......................................

מינוי ממלא מקום לנציג שר התחבורה בעל הכשרה

4538

הודעות מאת הציבור................................................................

4521

בענינים ימיים בוועדה לשמירת הסביבה החופית