גיליון 5563 עמוד 1 מתאריך 09/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באב התשס״ו    5563    9 באוגוסט 2006

עמוד

4543

מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה.....................

עמוד

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב

4543

מינוי לפי חוק בתי המשפט.....................................................

4540

מיוחד בעורף.......................................................................

4543

מינוי שופט נוער..........................................................................

הודעה בדבר הארכת תוקפה של התוספת להכרזה

4543

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים (גביה).......

4540

על מצב מיוחד בעורף....................................................

הודעה על מינוי ממונה על הרישום לפי חוק הספנות

4540

הודעה על מינוי מנהלים כלליים........................................

4543

(כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)..................

4540

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה......................

4544

אצילת סמכויות לפי חוק יסודות התקציב.......................

4540

מינויים לפי חוק בתי המשפט................................................

4544

הסמכה לתת היתרים לפי צו יבוא חופשי.......................

4542

מינוי לפי חוק בתי המשפט ולפי פקודת התעבורה......

4545

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט........................

4542

מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה..................

4548

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

4542

הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט.

4569

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי

4571

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

4542

דין מינהליים......................................................................

4573

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

4574

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................

משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

4574

הודעות מאת הציבור...............................................................

4543

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................

4586

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................

מינוי חברות לוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק

תיקון טעות

4543

שחרור על-תנאי ממאסר................................................