גיליון 5563 עמוד 5 מתאריך 09/08/2006מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אורן שוורץ, ת׳׳ז 22336416, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006) (חמ 3-321)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162. 2 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חברה לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א)(3) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, אני ממנה את ענת שניזק טרונסקי, ת׳׳ז XXXXXX858, לחברה בוועדות השחרורים המיוחדות לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ו(18 ביולי 2006) (חמ 3-101)

חיים רמון

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410; התשס׳׳ג, עמ' 511.

מינוי חברה לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(2) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, אני ממנה את ענת שניזק טרונסקי, ת׳׳ז XXXXXX858, לחברה בוועדות השחרורים המיוחדות לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ו(18 ביולי 2006) (חמ 3-101)

חיים רמון

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשס׳׳א, עמ' 410.

מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רגד זועבי, ת׳׳ז XXXXXX978, לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז הצפון, החל ביום כ' בתמוז התשס׳׳ו(16 ביולי 2006).

ט׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו(12 ביולי 2006) (חמ 3-2666)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין סיגל פרושאור-איבגי, ת׳׳ז XXXXXX067, לרשמת/ראש הוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום ז' באב התשס׳׳ו(1 באוגוסט 2006). ט׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו(12 ביולי 2006) (חמ 3-64)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופט משה סובל, ת׳׳ז XXXXX491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום י' בכסלו התשס׳׳ז(1 בדצמבר 2006). כ׳׳ט בתמוז התשס׳׳ו(25 ביולי 2006) (חמ 3-686)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי ממונה על הגביה

לפי פקודת המסים (גביה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)י, אני ממנה את סמנכ׳׳ל הכספים בחברה הלאומית לדרכים בישראל בע׳׳מ לממונה על הגביה, לענין גבייתם של כפל הוצאות הסילוק לפי חוק הדרכים (שילוט), התשכ”ו-21966.

כ׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו(23 ביולי 2006) (חמ 3-18)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

1    חוקי א”י, עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ' 6.

הודעה על מינוי ממונה על הרישום

לפי חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס”ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס׳׳ה-2005י, אני מודיע כי מיניתי את זאב לשם, ת׳׳ז XXXXXX043, עובד משרד התחבורה, לממונה על הרישום.

תוקפו של המינוי עד המועד שיחדל המתמנה להיות עובד משרד התחבורה. כ׳׳ו בסיון התשס׳׳ו(22 ביוני 2006) (חמ 3-3602)

שאול מופז

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1 ס׳׳ח התשס׳׳ה, עמ' 989.

4543 ילקוט הפרסומים 5563, ט״ו באב התשס״ו, 9.8.2006