גיליון 5564 עמוד 1 מתאריך 13/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באב התשס״ו    5564    13 באוגוסט 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4588

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע

בצבא הגנה לישראל (גמלאות)................................... 4588

מינוי חברים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי

חוק בתי דין מינהליים.................................................... 4588

מינוי חברים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים... 4588 הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4588

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 4589

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים................................... 4589

מינוי חברים למועצה לניסויים בבעלי חיים................... 4590

תיקון למבחנים לתמיכה זמנית בבית חולים ציבורי

כללי במצוקה בדרך הלוואה........................................ 4590

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה.............................................................................. 4590

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4593

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4594

הודעות מאת הציבור............................................................... 4606

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 4610