גיליון 5565 עמוד 1 מתאריך 15/08/2006רשומות

ילקוט

כ״א באב התשס״ו


הפרסומים

באוגוסט 2006


5565    15

עמוד . . . .4612


הודעה מאת מפעל הפיס בדבר תכנית הגרלה ״צ׳אנס״ 2006 .....................................