גיליון 5566 עמוד 1 מתאריך 16/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באב התשס״ו    5566    16 באוגוסט 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר..................................... 4628

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה הארצית

לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות...................... 4628

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 4628

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאי מקומה

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון....... 4628

הודעה על הסמכה לפי תקנות הנזיקין(אחריות עובדי

ציבור).................................................................................... 4629

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 4629

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 4629

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4629

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 4630

תיקון רשימת זנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)........................................................... 4630

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 4631

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 4631

הרשאה ליתן אישור לפי תקנות התעבורה...................... 4631

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4631

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4631

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 4632

הודעה בדבר החזרת שטחים מרישיון נפט....................... 4632

הודעות בדבר העברת זכויות בזכויות נפט...................... 4632

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי חוק

המקרקעין............................................................................ 4633

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 4633

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2006...... 4633

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2006.... 4634

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2006...... 4636

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום    עד 31.7.2006.... 4637

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4640

תיקון טעות