גיליון 5566 עמוד 2 מתאריך 16/08/2006הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר

לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשל”ה-1974 בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות בחירות רבני עיר, התשל׳׳ה-1974', אני מודיע כי יש צורך לבחור רב עיר בקרית אתא. ה' באב התשס׳׳ו(30 ביולי 2006)

(חמ 3-44)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

י ק׳׳ת התשל׳׳ה, עמ' 532.

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)(7) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את סופיה אלדור, ת׳׳ז XXXXXX803, לנציגתי בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.

א' באב התשס׳׳ו(26 ביולי 2006)

(חמ 3-7)

מאיר שטרית

_    שר הבינוי והשיכון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

הסמכה

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-1982י (להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש׳׳ס-22000, וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הניקיון), התש׳׳ס-32000: מהמועצה האזורית גלבוע:

גואל אהרוניאן, ת׳׳ז XXXXXX051 עמוס יוסף, ת׳׳ז XXXXXX063 יהודה ביטון, ת׳׳ז XXXXXX379 אברהם ימין, ת׳׳ז XXXXXX049 יהודה פינסקר, ת׳׳ז XXXXXX292

מעיריית רחובות:

אילן קירט, ת׳׳ז XXXXXX709 ישראל אברבנאל, ת׳׳ז XXXXXX097 ישראל כהן, ת׳׳ז XXXXXX267 עידו יוסף, ת׳׳ז XXXXXX231 דסלה גיל מנגיסטו, ת׳׳ז XXXXXX702

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 43.

2    ק׳׳ת התש׳׳ס, עמ' 394.

3    ק׳׳ת התש׳׳ס, עמ' 394.

יוסף מוכתר, ת׳׳ז XXXXXX708 שמעון דהן, ת׳׳ז XXXXXX395 יוסף כפיר, ת׳׳ז XXXXXX086 רז מיכלוביץ, ת׳׳ז XXXXXX758 דוד גפני, ת׳׳ז XXXXXX837 יפעת מסעוד לוי, ת׳׳ז XXXXXX327 רוברט בן שבת, ת׳׳ז XXXXXX567 אירינה גינדין, ת׳׳ז XXXXXX285 הרצל רבה, ת׳׳ז XXXXXX208

מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים: יוסי האן, ת׳׳ז XXXXXX461 אבי צעירי, ת׳׳ז XXXXXX138 מירב עידן, ת׳׳ז XXXXXX374 עזרא חדד, ת׳׳ז XXXXXX429 מעיריית הרצליה:

אמיר צינדר, ת׳׳ז XXXXXX878

מעיריית בית שאן:

שלומי דדון, ת׳׳ז XXXXXX659

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם במועצה האזורית גלבוע, ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, בעיריית רחובות, בעיריית הרצליה ובעיריית בית שאן, לפי הענין.

הסמכתו הקודמת של שלומי דדון - בטלה4.

י׳׳ג בתמוז התשס׳׳ו(5 ביולי 2006)

(חמ 3-104)

גדעון עזרא

_    השר להגנת הסביבה

4 י”פ התשס׳׳ה, עמ' 3780.

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאי מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965

בתוקף סמכויותיו לפי סעיפים 7(א)(2) ו-48א לחוק התבנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את דורית סלע, ת׳׳ז 50273648, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ואת שלמה כץ, ת׳׳ז XXXXXX946, ומילכה כרמל, ת׳׳ז 058456526, לממלאי מקומה, כל עוד הם משמשים בתפקידיהם במשרד להגנת הסביבה.

מינויים קודמים של נציג2 השר להגנת הסביבה ושל ממלאי מקומו3 בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - בטלים. י׳׳ג בתמוז התשס׳׳ו(9 ביולי 2006)

(חמ 3-7)

גדעון עזרא

_    השר להגנת הסביבה

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

2    י”פ התשנ״ו, עמ' 2276.

3    י”פ התשנ״ח, עמ' 5286.

ילקוט הפרסומים 5566, כ׳׳ב באב התשס״ו, 16.8.2006 4628