גיליון 5567 עמוד 1 מתאריך 20/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באב התשס״ו    5567    20 באוגוסט 2006

עמוד

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל לפי חוק הספקת החשמל..................................4644

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות    הציבור.......... 4648

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור....................4653

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט............................................................4654

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו .................. ......................................................4657

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.................................................................... 4658

4680.


הודעות מאת הציבור ..