גיליון 5568 עמוד 1 מתאריך 23/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ט באב התשס״ו    5568    23 באוגוסט 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4684

הודעה על מינוי חברים לוועדת שירות המדינה........... 4684

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 4684

הודעות על גמר כהונת שופטים........................................... 4684

הודעות בדבר גמר כהונת דיינים......................................... 4684

מינוי זמני של רשם המפלגות................................................ 4685

מינוי זמני של רשם המשכונות............................................. 4685

הודעה על מינוי הוועדה להפרשי הצמדה וריבית

לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים

והקדשה למטרות סיוע והנצחה)................................ 4685

מינויים לאימות חתימות נוטריונים.................................... 4685

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב.................. 4686

מינוי לפי חוק בתי המשפט..................................................... 4686

מינוי שופט נוער.......................................................................... 4686

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 4686

מינוי עוזרי פקיד שומה............................................................ 4686

תיקון הכרזה על מקום מעצר................................................. 4686

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

הרשות במועצה המקומית מצפה רמון.................... 4687

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

הרשות במועצה האזורית עמק חפר......................... 4687

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 4687

הודעה על מינוי נציגי שר הבריאות במועצת

מגן דוד אדום..................................................................... 4687

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 4687

הודעה בדבר בחירת סגני ראש עיריית בת ים............... 4687

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירת סגני ראש

עיריית אור יהודה............................................................ 4687

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית אשקלון.................................................................. 4688

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית באר שבע.............................................................. 4688

הודעה בדבר בחירה של ממלא מקום וסגן ראש

המועצה המקומית זכרון יעקב.................................... 4688

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 4688

פטור מבדיקת מעליות במועד לפי פקודת הבטיחות

בעבודה................................................................................ 4688

תיקון טעות סופר בהודעה בדבר חלקים בדרגנוע

שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם.................................. 4689

הודעה על הנחת הצעה לתיקון התקנות לשימוש

במים באזור קיצוב........................................................... 4689

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת שפעת

העופות................................................................................. 4689

הודעה בדבר חילוט טובין....................................................... 4690

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 4690

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 4691

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4691

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4700

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 4706

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4706

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4711

הודעות מאת הציבור............................................................... 4713