גיליון 5568 עמוד 4 מתאריך 23/08/2006מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(7) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את שרית גרינבאום, ת׳׳ז 050689083, לממלאת מקום נציגי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב. ה' באב התשס׳׳ו(30 ביולי 2006) (חמ 3-7)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין יגאל נמרודי, ת׳׳ז XXXXXX770, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ו באב התשס׳׳ו(20 באוגוסט 2006). כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006) (חמ 3-64)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשמ׳׳ו, עמ' 36.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטת רות רונן, ת׳׳ז XXXXX234, שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, לשמש שופטת נוער עד תום תקופת כהונתה באותה ערכאה. ח' באב התשס׳׳ו(2 באוגוסט 2006) (חמ 3-686)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס״ח התשל״א, עמ' 134.

מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-985י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-985י' (להלן - החוק), אני ממנה את בעלי התפקידים ברשות המסים בישראל, המפורטים להלן, למפקחים לגבי העבירות המינהליות המפורטות בסימן ב' של החלק השני, לתוספת לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ״ז-987י1, וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק:

ממונה פרויקטים; מעריך בכיר; מעריך.

ה' באב התשס״ו (30 ביולי 2006) (חמ 3-1923)

אברהם הירשזון

שר האוצר

מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה2,

אני ממנה את עובדי רשות המסים המפורטים להלן, לשמש

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.

כ״ז בתמוז התשס״ו (23 ביולי 2006) (חמ 3-171)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

תיקון הכרזה על מקום מעצר

לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-996י' (להלן - החוק), ולאחר שהמפקח הכללי של המשטרה אישר כי תא המעצר המפורט להלן עומד בתנאים לפי החוק, וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו בו במשמורת את זכויותיהם לפי החוק, אני מתקן את ההכרזה על מקום מעצר1 שבאחריות משטרת ישראל לגבי תאי מעצר שבתחנות משטרה (להלן - ההכרזה), כמפורט להלן:

אחרי פרט 68 להכרזה יבוא:

שם תחנת המשטרה    כמות תאי המעצר המוכרזים

״69. נקודת ירוחם    1״

ה' באב התשס״ו (30 ביולי 2006) (חמ 3-277)

אבי דיכטר

_    השר לביטחון הפנים

1    ס״ח התשנ״ו, עמ' 338.

2    י״פ התשנ״ז, עמ' 3420; התשס״ג, עמ' 3258; התשס״ו, עמ' 2388.

151 ו-152 לפקודה

לענין סעיפים 145, 150,

עוזרי פקיד שומה

האמורה:

מס' זהות

שם משפחה

שם פרטי

025304973

גדבאן

פאוזי

025531682

בן יהודה

דנה

027981224

אלון

תמי


ילקוט הפרסומים 5568, כ׳׳ט באב התשס׳׳ו, 23.8.2006 4686

1

ק״ת התשמ״ז, עמ' 906.

2

י ס״ח התשמ״ו, עמ' 31; התשס״ג, עמ' 74.