גיליון 5569 עמוד 1 מתאריך 24/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' באב התשס״ו    5569    24 באוגוסט 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4724

הודעה על הרכב ועדת המינויים לפי חוק הדיינים..... 4724

מינוי חבר ויושב ראש ועדת רישיונות לפי חוק

הנוטריונים.......................................................................... 4724

הודעה על מינוי יושב ראש מועצת רואי-חשבון.......... 4724

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 4724

מינוי יושב ראש נוסף לוועדות ערעור לפי חוק שירות

הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)...................... 4724

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי.. 4724

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 4725

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה................................ 4725

הודעה על הטלת פיקוח לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 4725

הודעה על מינוי מפקחי עבודה............................................ 4725

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון.................... 4726

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים..................... 4726

הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע...................................... 4726

הודעה על מועד מיוחד לבחינות המקצועיות לפי

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

בחינות, התמחות ואגרות)............................................. 4726

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש המועצה

האזורית עמק יזרעאל ..................................................... 4727

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (רמת גן, מגידו) 4727 הודעות בדבר מינוי חברים בוועדות מקומיות לתכנון

ולבניה................................................................................... 4728

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 4735

הודעות מאת הציבור............................................................... 4737