גיליון 5570 עמוד 1 מתאריך 28/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באלול התשס״ו    5570    28 באוגוסט 2006

עמוד


עמוד

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים לפי חוק

בתי המשפט........................................................................ 4744

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)............................................................. 4744

מינוי קצין מבחן לנוער............................................................. 4744

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

קטנים, חולי נפש ונעדרים)........................................... 4744

מינוי וביטול מינוי פקיד סעד לפי החוק האמור............ 4744

מינוי מנהלת מרכז סיוע לבני משפחתם של נפגעי

תאונות דרכים................................................................... 4744

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

למועצה המקומית זרזיר................................................ 4744

מינוי פקחים לפי תקנות התעבורה..................................... 4744

הודעה על מינוי ממונה לפי תקנות שירותי תיירות

(מורי דרך)............................................................................ 4745

הודעה על קיום מועד מיוחד לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 4745

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות

העתיקות.............................................................................. 4745

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 4746

הודעת הסדר זכויות במקרקעין............................................ 4746

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4747

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4768

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4771

הודעות מאת הציבור............................................................... 4772