גיליון 5572 עמוד 1 מתאריך 31/08/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ז'באלול התשס״ו    5572    31 באוגוסט 2006

עמוד


עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

למוסדות ציבור.................................................................. 4824

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

התרבות והספורט למוסדות ציבור........................... 4825

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד......... 4826

תיקון ההיתר הכללי למתן שירותי דואר כמותי............ 4826

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל......... 4827

מינוי מנהל בחירות במצפה רמון......................................... 4827

מינוי מנהל בחירות למועצה המקומית עמק חפר וסגנו 4827

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 4827

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4831

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4845

הודעות מאת הציבור............................................................... 4848