גיליון 5573 עמוד 1 מתאריך 04/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באלול התשס״ו    5573    4 בספטמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 4856

הכרזה על מקום מעצר............................................................ 4856

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 4856

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 4856

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 4857

הודעה על קביעת רשימת רופאים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר.............................................................. 4857

הסמכה לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה

על טובין............................................................................... 4857

הודעה על תנאים למתן היתרי בניה.................................. 4858

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

במחוז המרכז לאזור תחזוקה ותפעול בכפר סבא 4858

הודעה בדבר הוצאת חברה מלשכת עורכי הדין........... 4858

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין........... 4858

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר מלשכת עורכי

הדין........................................................................................ 4858

הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים................. 4859

תיקון להודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.. 4860 הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר על קביעת ארנונה

כללית (כפר שמריהו)...................................................... 4860

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר (עכו) .......................... 4860

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 4860

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4860

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4866

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4882

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4885