גיליון 5574 עמוד 1 מתאריך 05/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באלול התשס״ו    5574    5 בספטמבר 2006

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-5.6.2006 עד 3.9.2006).............................................. 4888

הצטרפות שותף (מ-5.6.2006 עד 3.9.2006)............................................... 4890

פרישת שותף (מ-5.6.2006 עד 3.9.2006)................................................. 4912