גיליון 5576 עמוד 1 מתאריך 06/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באלול התשס״ו    5576    6 בספטמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר לפי חוק

הממשלה.............................................................................. 4972

הודעה על מילוי מקום של שר לפי החוק האמור.......... 4972

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית כפר הרא"ה-עמק חפר לפי חוק שירותי הדת

היהודיים............................................................................. 4972

מינויים וצווים מיוחדים לפי פקודת האגודות

השיתופיות......................................................................... 4972

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 4972

הודעות בדבר הארכת תוקפם של זכויות נפט................ 4973

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 4973

הודעת הסדר זכויות במקרקעין(חדרה)............................ 4973

הודעת הסדר זכויות במקרקעין (עכו)................................ 4973

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 4974

הודעות מאת הציבור............................................................... 4974