גיליון 5577 עמוד 1 מתאריך 07/09/2006ילקוט הפרסומים

י״ד באלול התשס״ו


5577


7 בספטמבר 2006


עמוד

הודעה בדבר מתן ארכה לתקופת הגשת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור בתכנית

לתשתית לאומית לפי חוק התכנון והבניה....................................................... 4976

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט לפי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי

בתי המשפט ובתי דין דתיים)................................................................ 4976

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................................................... 4977