גיליון 5578 עמוד 1 מתאריך 12/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באלול התשס״ו    5578    12 בספטמבר 2006

עמוד


עמוד

מינוי זמני של רשם שירותי נתוני אשראי ורשם

שירותי מידע על עוסקים.............................................. 4980

הודעה על מינוי ועדת מינהל השירות לפי צו

המועצות המקומיות (שירות העובדים)................. 4980

הודעה בדבר מינוי ועדת שירות לעיריות........................ 4980

שינוי בהרכב מועצת הרשות לפי חוק הרשות

לפיקוח חקלאי................................................................... 4980

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2006 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 4980

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 4981

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ................ 4984

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4985

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4986

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 4998

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5001

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5002

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 5003

הודעות מאת הציבור ............................................................... 5004

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 5010