גיליון 5578 עמוד 2 מתאריך 12/09/2006מינוי זמני של רשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי מידע על עוסקים

לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס׳׳ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות נתוני אשראי, התשס׳׳ב-2002י, אני ממנה את ירון קידר, ת׳׳ז XXXXXX331, לרשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי מידע על עוסקים במינוי זמני.

תוקף המינוי עד יום י' בטבת התשס׳׳ז(31 בדצמבר 2006),

או עד למינוי קבע של רשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי מידע על עוסקים, לפי המוקדם שבהם. כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ו(18 ביולי 2006) (חמ 3-3422)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 104.

הודעה על מינוי ועדת מינהל השירות

לפי צו המועצות המקומיות(שירות העובדים), התשכ׳׳ב-1962 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו המועצות המקומיות (שירות עובדים), התשכ׳׳ב-1962י, מיניתי את ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות שהרכבה כדלהלן:

סמי בר לב - ראש המועצה המקומית קצרין - יושב ראש גדעון חממי - ראש המועצה המקומית אליכין - חבר כמאל ריאן - ראש המועצה המקומית לשעבר כפר ברא -חבר

זאכי עמאר - ראש המועצה המקומית לשעבר חורפיש - חבר בנימין כהן - מנכ׳׳ל ארגון המועצות האזוריות - חבר ישראל שפיצר - ראש מינהל השירות - חבר מרגלית בוטרמן - חברה גילה אורון - חברה שלמה דולברג - חבר

כל המינויים הקודמים לחברי ועדת מינהל השירות וכל ההודעות הקודמות על מינוי הוועדה ועל שינויים בהרכבה - בטלים.

כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006) (חמ 3-2179)

רוני בר-און

_    שר הפנים

י ק׳׳ת התשכ׳׳ב, עמ' 2562.

הודעה בדבר מינוי ועדת שירות לעיריות

לפי פקודת העיריות

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 174א(ז) לפקודת העיריות', מיניתי את חברי ועדת השירות שהרכבה כדלהלן:

מנחם אריאב - ראש עיריית נצרת עילית - יושב ראש אחז בן ארי - היועץ המשפטי של עיריית תל אביב - חבר עבדאלה ג׳ובראן - מנכ׳׳ל עיריית נצרת - חבר

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

אילן שדות - מנהל אגף משאבי אנוש עיריית חיפה - חבר שמואל בר לב - ראש המועצה המקומית קצרין - חבר מרגלית בוטרמן - משרד הפנים - חברה גילה אורון - משרד הפנים - חברה שלמה דולברג - נציג משרד הפנים - חבר ישראל שפיצר - נציג משרד הפנים - חבר כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006) (חמ 3-2650)

רוני בר-און שר הפנים

שינוי בהרכב מועצת הרשות

לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ׳׳ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ׳׳ח-1988', אני ממנה את נציגי מועצת הצמחים ונציג המועצה לענף הלול הרשומים מטה לחברי מועצת הרשות: גדי הורביץ, ת׳׳ז XXXXXX985 - מועצת הצמחים, ענף הפירות עדנה דלל, ת׳׳ז XXXXXX292 - מועצת הצמחים, ענף הירקות שמואל לויט, ת׳׳ז XXXXX298 - המועצה לענף הלול

מינוים של ניסן סריזדה ושל מנשה שלום2 ומינויו של יחיאל רז3 - בטלים. ט׳׳ו בסיון התשס׳׳ו(11 ביוני 2006) (חמ 3-2129)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 106; התשס׳׳ג, עמ' 453 (התשס׳׳ו, עמ' 261).

2    י״פ התשס׳׳ה, עמ' 4078.

3    י״פ התשנ׳׳ג, עמ' 298.

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2006

לפי תקנות רואי חשבון, התשט״ז-1955 בהתאם לתקנה 4 לתקנות רואי חשבון, התשט״ז-955י', מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 2006 יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

הנושא    התאריך

בחינות ביניים חלק א':

מבוא לחשבונאות    ח' בכסלו התשס״ז

(29 בנובמבר 2006)

משפט עסקי    כ' בכסלו התשס״ז

(11 בדצמבר 2006) 1

4980    ילקוט הפרסומים 5578, י״ט באלול התשס״ו, 12.9.2006

1

ק׳׳ת התשט׳׳ז, עמ' 34.