גיליון 5579 עמוד 1 מתאריך 19/05/2006ילקוט הפרסומים

ב״ו באלול התשס״ו


5579


19 בספטמבר 2006


עמוד

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים לפי חוק בתי המשפט .......................................5012

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור.........................................5012

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה..........5012

תיקון הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה ולפי חוק מינהל מקרקעי ישראל..........................5012

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה ..................................................5012