גיליון 5580 עמוד 1 מתאריך 21/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ח באלול התשס״ו    5580    21 בספטמבר 2006

עמוד    עמוד

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה....    5014    הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצורכי ציבור................. 5023

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן............................ 5016    הודעות    לפי    חוק התכנון והבניה......................................... 5026

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן...... 5020    הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 5039

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 5022    הודעות מאת הציבור............................................................... 5042