גיליון 5581 עמוד 1 מתאריך 25/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בתשרי התשס״ז    5581    25 בספטמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על ביטול הכרזות על מצב מיוחד בעורף........... 2

מינוי זמני של רשם החברות, רשם השותפיות

ורשם שמות העסק........................................................... 2

מינוי מנהל בתי המשפט.......................................................... 2

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט................................. 2

מינוי לפי החוק האמור............................................................. 2

מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה..................... 2

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה

של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות

ציבור..................................................................................... 3

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה

והאדריכלות....................................................................... 3

הודעה על הסמכת שירות רפואי לפי תקנות

הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות

העובדים ברעש)................................................................ 4

הודעה על הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק

אימוץ ילדים....................................................................... 4

מינוי קצינת מבחן לנוער.......................................................... 4

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 4

שינוי מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור....................... 4

ביטול מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור ...................... 4

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 5

אצילת סמכויות לסמנכ׳׳ל בכיר למינהל ולמשאבי

אנוש במשרד הרווחה..................................................... 5

מינוי חברים לוועדות רפואיות לענין גמלת ניידות...... 5

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי ............................... 5

מינוי נציג השר להגנת הסביבה וממלאי מקומו

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 5

הסמכה לפי חוק שמירת הסביבה החופית...................... 6

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון

מפלגות ................................................................................. 6

תיקון מינוי רשויות תמרור מקומיות................................... 6

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 6

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 7

הודעות בדבר העברת זכויות בזכויות    נפט...................... 7

הודעות בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים לפי

חוק הנפט............................................................................. 8

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 8

הודעה בדבר שינוי בתקן ........................................................ 8

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (הוד השרון).................... 8

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 9

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמיים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2006...... 9

הסמכים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2006..... 10

הודעת ביטול ........................................................................... 13

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 13

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 22

הודעות מאת הציבור ............................................................... 31