גיליון 5581 עמוד 2 מתאריך 25/09/20062

3

4

5

6


הודעה על ביטול הכרזות על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי מתוקף סמכותה לפי סעיף 9ג(ה)(2) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-1951י, החליטה הממשלה לבטל את הכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, שניתנה ביום י׳׳ט בתמוז התשס׳׳ו (15 ביולי 2006)1 2 ותוקנה ביום כ' בתמוז התשס׳׳ו (16 ביולי 2006)3 ואת התוספת להכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ו(24 ביולי 2006)4, אשר תוקפן הוארך בידי הממשלה ביום כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו (17 ביולי 2006)5 וביום כ׳׳ט בתמוז התשס׳׳ו(25 ביולי 2006)6.

כ׳׳ט באב התשס׳׳ו(23 באוגוסט 2006) (חמ 3-2954)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

ס״ח התשי׳׳א, עמ' 78; התשנ׳׳ח, עמ' 42. י”פ התשס׳׳ו, עמ' 4283. י”פ התשס״ו, עמ' 4284. י”פ התשס״ו, עמ' 4477. י”פ התשס״ו, עמ' 4540. י”פ התשס״ו, עמ' 4540.

מינוי זמני של רשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות העסק

לפי חוק החברות, התשנ׳׳ט-1999, פקודת השותפויות, התשל”ה-1975 ופקודת רישום שמות עסק, 1935 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(א) לחוק החברות, התשנ׳׳ט-1999', סעיף 68 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל׳׳ה-21975, וסעיף 17 לפקודת רישום שמות עסק, 31935, אני ממנה את ירון קידר, ת׳׳ז XXXXXX331, לרשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות עסק במינוי זמני.

תוקף המינוי עד יום י' בטבת התשס׳׳ז(31 בדצמבר 2006)

או עד למינוי קבע של רשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות עסק, לפי המוקדם שבהם. כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ו(18 ביולי 2006) (חמ 3-2399)

חיים רמון

__________    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ט, עמ' 189.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

3    ע״ר 1935, תוס' 1, עמ' 116; ע׳׳ר 1942, תוס' 1, עמ' 60.

מינוי מנהל בתי המשפט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את משה גל, ת׳׳ז XXXXXX935, שופט של בית משפט מחוזי, על ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט, בתואר מנהל בתי המשפט בפועל, מיום י׳׳ג באלול התשס׳׳ו (6 בספטמבר 2006) עד יום י׳׳ד בכסלו התשס׳׳ז (5 בדצמבר 2006). י׳׳ג באלול התשס׳׳ו(6 בספטמבר 2006) (חמ 3-60)

מאיר שטרית

__________    ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ניל הנדל, ת׳׳ז XXXXXX507, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי באר שבע, מיום ג' באלול התשס׳׳ו(27 באוגוסט 2006) עד יום ט׳׳ז באלול התש׳׳ע (26 באוגוסט 2010). ג' באלול התשס׳׳ו(27 באוגוסט 2006) (חמ 3-60)

מאיר שטרית

__________    ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין עפרה גיא, ת׳׳ז XXXXXX035, לרשמת/ראש הוצל׳׳פ של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ' באלול התשס׳׳ו(1 בספטמבר 2006). ל' באב התשס׳׳ו(24 באוגוסט 2006) (חמ 3-64)

אהרן ברק

__________    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995', ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עפרה גיא, ת׳׳ז XXXXXX035, לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז הדרום, החל ביום כ' באלול התשס׳׳ו (1 בספטמבר 2006). ל' באב התשס׳׳ו(24 באוגוסט 2006) (חמ 3-2666)

אהרן ברק

__________    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את ציון בלאס, ת׳׳ז XXXXXX670, עובד רשות המסים בישראל, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:

(1)    פקודת המכס2;

(2)    חוק סוכני המכס, התשכ”ה-31964;

(3)    פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4;ילקוט הפרסומים 5581, ג' בתשרי התשס״ז, 25.9.2006 2

1

   חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3

   ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 16.

4

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.