גיליון 5582 עמוד 1 מתאריך 25/09/2006ילקוט הפרסומים

ג' בתשרי התשס״ז


5582


25 בספטמבר 2006


עמוד

תיקון טעות בהודעה על הכרזה על אזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) .......... 42

הודעה על הכרזה על אזורי עימות לפי החוק האמור....................................................... 47

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים למועצה המקומית מצפה רמון.............................. 65

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................................................... 66

הודעות מאת הציבור ................................................................................... 78