גיליון 5582 עמוד 2 מתאריך 25/09/2006תיקון טעות בהודעה על הכרזה על אזורי עימות

לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי”ב-1952 בהודעה על הכרזה על אזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי”ב-1952, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5492, התשס׳׳ו, עמ' 1658 -

(1)    בתוספת הראשונה -

(א)    באזור יהודה ושומרון -

(1)    באזור 43, המילה ״מסחה״ צריכה להימחק;

(2)    באזור 44, אחרי ”בית אמין” צריך להיות ״מסחה״;

(ב)    בחלוקהלשטחים(אזורים) - לפי א”ב, לצדהמילה׳׳מסחה׳׳ שבטור ”שם המקום”, במקוםמס'שטח(אזור)”43”צריך להיות ”44”;

(2)    בתוספת השלישית -

(א) בפרט 1 ”אזור יהודה ושומרון” -

(1)    באזור 02 -

במקום מתאריך ”15/05/2005” עד תאריך ”09/06/2005” צריך להיות מתאריך ”17/05/2005” עד תאריך ”09/06/2005”;

(2)    באזור 04 -

במקום מתאריך ”03/10/2002” עד תאריך ”08/10/2002” צריך להיות מתאריך ”03/10/2002” עד תאריך ”05/10/2002”;

(3)    באזור 06 -

במקום מתאריך ”20/08/2003” עד תאריך ”23/08/2003” צריך להיות מתאריך ”21/08/2003” עד תאריך ”23/08/2003”;

(4)    באזור 07 -

במקום מתאריך ”16/03/2001” עד תאריך ”20/03/2001” צריך להיות מתאריך ”18/03/2001” עד תאריך ”20/03/2001”;

(5)    באזור 16 -

(א)    במקום מתאריך ”22/10/2002” עד תאריך ”31/10/2002” צריך להיות מתאריך ”24/10/2002” עד תאריך ”31/10/2002”;

(ב)    במקום מתאריך ”20/04/2004” עד תאריך ”07/05/2004” צריך להיות מתאריך ”22/04/2004” עד תאריך ”07/05/2004”;

(ג)    במקום מתאריך ”03/04/2005” עד תאריך ”09/04/2005” צריך להיות מתאריך ”05/04/2005” עד תאריך ”09/04/2005”;

(ד)    במקום מתאריך ”18/11/2005” עד תאריך ”23/11/2005” צריך להיות מתאריך ”18/11/2005” עד תאריך ”20/11/2005”;

(6)    באזור 20 -

תאריך

עד

”15/03/2005”

מתאריך

להיות

צריך

”17/03/2005”

תאריך

עד

”14/03/2005”

במקום מתאריך ”17/03/2005”;

באזור 30 -

(7)

תאריך

עד

”29/05/2001”

מתאריך

להיות

צריך

”;

תאריך ”05/06/2001” עד תאריך ”05/06/2001

במקום מתאריך ”29/05/2001” עד ”31/05/2001” ומתאריך ”03/06/2001”

באזור 32 -

(8)

תאריך

עד

”31/08/2005”

מתאריך

להיות

צריך

”02/09/2005”

תאריך

עד

”29/08/2005”

במקום מתאריך ”02/09/2005”;

באזור 34 -

(9)

תאריך

עד

”21/12/2005”

מתאריך

להיות

צריך

”23/12/2005”

תאריך

עד

”19/12/2005”

במקום מתאריך ”23/12/2005”;

באזור 37 -

(10)

תאריך

עד

”08/08/2004”

מתאריך

להיות

צריך

”10/08/2004”

תאריך

עד

”03/08/2004”

במקום מתאריך ”10/08/2004”;

באזור 38 -

(11)

תאריך

עד

”16/02/2003”

מתאריך

להיות

צריך

”20/02/2003”

תאריך

עד

”16/02/2003”

במקום מתאריך ”18/02/2003”;


ילקוט הפרסומים 5582, ג' בתשרי התשס״ז, 25.9.2006 42