גיליון 5584 עמוד 1 מתאריך 27/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בתשרי התשס״ז    5584    27 בספטמבר 2006

עמוד


עמוד

ה ודעה על הארכת מי נוי של ממל א מקום מנהל כללי.. 134 הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת לפי

חוק בנק ישראל................................................................. 134

הודעות בדבר קביעת משרות שלא יחולו עליהן

חובת מכרז........................................................................... 134

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 135

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)...................................................................... 135

תקנון האקדמיה ללשון העברית.......................................... 135

הודעה על מינוי מנהל כללי.................................................. 140

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות.. 140 ה ודעה על מינוי עושי שוק ר אשיים לפי חוק מילווה

מדינה.................................................................................... 140

הודעות למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)................... 141

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור.................... 143

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 144

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 152

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 155

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 156

הודעות מאת הציבור............................................................... 161

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל...................................... 172