גיליון 5585 עמוד 1 מתאריך 28/09/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בתשרי התשס״ז    5585    28 בספטמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת השגה לפי חוק

שירות הביטחון הכללי................................................... 174

מינוי ממונים למועצה הדתית חצור הגלילית.............. 174

מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם................................ 174

מינוי ממונה למועצה הדתית מזכרת בתיה.................... 174

הודעה על שינוי הרכב הוועדה למינוי דיינים.............. 174

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך

התרבות והספורט במוסדות ציבור............................ 174

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית זרזיר................................................................... 176

הודעה בדבר פקיעת תוקפן של זכויות מטפחים............ 176

תיקון טעות סופר לפי חוק זכות מטפחים של זני

צמחים................................................................................... 180

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 180

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 191

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 191

הודעות מאת הציבור............................................................... 191