גיליון 5586 עמוד 1 מתאריך 03/10/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בתשרי התשס״ז    5586    3 באוקטובר 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדת בדיקה ממשלתית................... 194

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה למוסדות ציבור........................................... 194

מינוי ממונה על הגביה ופקידת גביה לפי פקודת

המסים (גביה)..................................................................... 195

מינוי פקידי גביה לפי החוק האמור.................................... 195

הודעה על מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי חוק

הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)................... 196

הודעה בדבר קביעת מספר חברי הוועדה החקלאית

במועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור...................... 196

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 196

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע (לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................ 196

מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי...................................................................... 196

שינוי הרכב ועדת רישום לפי חוק העובדים

הסוציאליים........................................................................ 196