גיליון 5586 עמוד 2 מתאריך 03/10/2006הודעה בדבר מינוי ועדת בדיקה ממשלתית

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8א לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), מינינו ועדת בדיקה ממשלתית לבירור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון במכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום ט׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו (12 ביולי 2006) (להלן -המערכה), כמפורט להלן:

1.    הרכב הוועדה:

השופט(בדימוס) אליהו וינוגרד - יושב ראש;

רות גביזון - חברה; יחזקאל דרור - חבר;

חיים נדל - חבר; מנחם עינן - חבר.

2.    הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתראה לנכון, בנוגע לדרג המדיני ולמערכת הביטחון במכלול ההיבטים של המערכה כאמור לעיל, בנושאים אלה:

(1)    הדרג המדיני - התנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע לניהול המערכה, שהחלה בפועל ביום ט׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו(12 ביולי 2006), מן ההיבט המדיני, הצבאי והאזרחי;

הוועדה תתייחס, כפי שתמצא לנכון, גם להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע להיערכות ולמוכנות לקראת אירועי לחימה ותרחישי איום מאז החל ארגון החיזבאללה להתבצר על גבול הצפון.

(2)    מערכת הביטחון - היערכות מערכת הביטחון והתנהלותה לגבי המערכה, לרבות בענינים אלה:

(א)    היערכות מערכת הבטחון ומוכנותה מול האיום מלבנון, לרבות היערכות מודיעינית ובניית הכוח והכנתו מול תרחישי האיום השונים;

(ב)    ניהול הלחימה, הפעלת הכוחות ובכללם פיקוד העורף, והמערכים המסייעים והתומכים במהלך הלחימה, לרבות תהליכי קבלת ההחלטות, ממועד אירוע חטיפת החיילים ביום ט׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו (12 ביולי 2006) עד מועד כניסת הפסקת האש לתוקף ביום כ' באב התשס׳׳ו(14 באוגוסט 2006).

3.    הוועדה תגיש את ממצאיה ומסקנותיה, וכן המלצות ככל שתמצא לנכון, לרבות לגבי שיפור תהליכי קבלת ההחלטות בעתיד של הדרג המדיני ושל ראשי מערכת הביטחון, ובכלל זה החומרים והייעוץ הניתנים לגורמים האמורים.

4.    (א) אם הוועדה תראה לנכון, היא רשאית להגיש דו׳׳ח

ביניים או דו׳׳ח חלקי, בנושאים שבהם קיימת,

לדעתה, דחיפות ביישום מסקנותיה והמלצותיה.

(ב) הוועדה תגיש את הדו׳׳ח או הדו׳׳חות שלה לראש הממשלה ולשר הביטחון והם יביאו אותם לפני הממשלה.

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168; התשס׳׳ג, עמ' 106. 194

(ג) הדו׳׳ח או הדו׳׳חות של הוועדה יפורסמו ברבים; הוועדה רשאית לקבוע הנחיות לגבי פרסום הדו׳׳חות על פי העקרונות שבסעיף 20 לחוק ועדות חקירה, התשכ׳׳ט-1 21968 (להלן - חוק ועדות חקירה).

5.    הוועדה תקבע את סדרי דיוניה ואופן עבודתה; ישיבות הוועדה יהיו פומביות או סגורות כפי שתקבע הוועדה; לא יתקיים דיון פומבי אם הדבר עלול לסכן את ביטחון המדינה או את יחסי החוץ שלה או מכל טעם אחר שבדין.

6.    בתום עבודתה תפקיד הוועדה את כל הפרוטוקולים של דיוניה וכן את כל החומר שהובא לפניה בגנזך המדינה.

7.    ראש הממשלה וחברי הממשלה, עובדי המדינה ואנשי צבא ההגנה לישראל ומערכת הביטחון לזרועותיה, יתייצבו לפני הוועדה על פי בקשתה וימסרו לה כל מידע או מסמכים שהיא תבקש.

8.    הוועדה רשאית להסמיך אנשים הכשרים לכך לאסוף חומר הנדרש לעבודת הוועדה ולסייע בעבודתה.

9.    לבקשתנו, ובאישור הממשלה, בישיבתה מיום כ׳׳ד באלול התשס׳׳ו(17 בספטמבר 2006) קבע ממלא מקום שר המשפטים כי לוועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה לפי סעיפים 9 עד 11 ו-27(ב) לחוק ועדות חקירה.

ב' בתשרי התשס׳׳ז(27 בספטמבר 2006) (חמ 3-3281)

אהוד אולמרט עמיר פרץ

_    ראש הממשלה שר הביטחון

2 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 28.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985', ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד ראש הממשלה (להלן - המשרד) לתמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי ז”ל:

1. כללי

(א)    ביום ז' בשבט התשס׳׳ב (20 בינואר 2002), החליטה

הממשלה לתמוך בהנצחת זכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי ז׳׳ל שנרצח בידי טרוריסטים פלסטינים.

(ב)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בענין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2.

(ג)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ד)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של הענין תוך יישום שוויוני אחיד ועניני של המבחנים שנקבעו.

ילקוט הפרסומים 5586, י״א בתשרי התשס״ז, 3.10.2006

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.