גיליון 5587 עמוד 1 מתאריך 05/10/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשס״ז    5587    5 באוקטובר 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר הרכב הוועדה הציבורית לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 198

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית לתשתית

לאומית................................................................................. 198

הודעות לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)............................................................. 198

הודעה על מינוי נשיאה לפי חוק בתי המשפט.............. 198

מינוי נשיא וסגני נשיא לפי החוק האמור........................ 198

מינוי סגנית נשיא לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה... 199

הודעות על גמר כהונה של שופטים.................................. 199

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 199

מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 200

מינוי שופטות ראשיות לפי חוק בית הדין לעבודה...... 200

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 200

הודעות על מינוי חברי ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)...................... 201

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 201

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 201

מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) .... 201

הודעה על מינוי פקידי סעד לפי החוק    האמור............... 202

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.............. 202

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים) ......................................... 202

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ........... 202 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות... 203

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי........................................... 203

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................... 203

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 203

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש........................... 203

מינוי רשם זכויות מטפחים..................................................... 203

הסמכות לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים 203

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי.................. 204

אצילת סמכויות לפי תקנות התעבורה.............................. 204 מינוי ועדות מייעצת לפי כללי רשות שדות התעופה

(תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון) 204 הודעה על פתיחת מדור בפנקס המהנדסים והאדריכלים.. 205 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות

הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור...................... 205

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 205

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז חיפה........................................................................ 206

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות

חלקיות למחוז הצפון...................................................... 206

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 209

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון 210

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 210

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (תמרה)................ 210

הודעות לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין................... 210

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 211

פירוק חברות על ידי בית משפט........................................... 226

הודעות מאת הציבור............................................................... 227