גיליון 5587 עמוד 6 מתאריך 05/10/2006ערר במחוזות תל אביב והמרכז במקומה של ד׳׳ר אנה סטמנטה, ת׳׳ז 215688260”.

י׳׳ז באלול התשס׳׳ו(10 בספטמבר 2006) (חמ 3-228)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה ושר הרווחה

2 י”פ התשס׳׳ב, עמ' 3929.

הודעה על מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969י, מונו הרשומים מטה ביום ו' בתשרי התשס׳׳ה (9 באוקטובר 2005), לפקידי סעד לענין החוק האמור:

סילביה אוחיון, ת׳׳ז XXXXXX846 - מפקחת מחוזית - מחוז תל אביב והמרכז

נסרין אבו ליל, ת׳׳ז XXXXXX967 - עיריית ירושלים יפעה קליין, ת׳׳ז XXXXXX454 - עיריית ירושלים חוה קלרמן, ת׳׳ז XXXXXX228 - עיריית פתח תקוה קרן כהן-צמח, ת׳׳ז XXXXXX940 - עיריית אשדוד ברכה גרופי, ת׳׳ז XXXXXX361 - עיריית נס ציונה היבי אבסתאם, ת׳׳ז XXXXXX792 - המועצה המקומית כאבול לילי ממרוד, ת׳׳ז XXXXX282 - עיריית יהוד סאלח אמריקה, ת׳׳ז XXXXX955 - המועצה המקומית ירכא ברוריה זינו, ת׳׳ז XXXXX742 - עיריית נתיבות כוכבה סויסה, ת׳׳ז XXXXX056 - פיקוח מחוזי-אומנה - מחוז באר שבע

י׳׳ז באלול התשס׳׳ו(10 בספטמבר 2006)

(חמ 3-228)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה ושר הרווחה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 132.

מינוי חבר בוועדת ערר

לפי חוק שירותי הסעד, התשי”ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק שירותי הסעד, התשי׳׳ח-1958י, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר אני ממנה את אילן מועלם, ת׳׳ז XXXXXX950, לשמש נציג ציבור בוועדות ערר לפי החוק האמור, במחוזות חיפה והצפון.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

י׳׳ז באלול התשס׳׳ו(10 בספטמבר 2006)

(חמ 1082—3)

אהוד אולמרט

ראש הממשלה ושר הרווחה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 103.

מינוי פקידות סעד

לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט׳׳ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט׳׳ו-1955י, אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד לענין החוק האמור: יעל רקלר, ת׳׳ז XXXXXX767 - אשקלון ישראלה מרקוביצי, ת׳׳ז XXXXXX908 - נצרת עילית תהילה רובינס, ת”ז XXXXXX919 - המועצה המקומית ירוחם טרזיניה סדובניק סואלי, ת׳׳ז XXXXXX908 - ערד גלינה בסוב, ת׳׳ז XXXXXX854 - נהריה נעמה שובל, ת׳׳ז XXXXXX058 - רמלה שרון סמואל, ת׳׳ז XXXXXX715 - בני ברק ענת ראובן זק׳׳ש, ת׳׳ז XXXXXX376 - רחובות יאנה שץ דולב, ת׳׳ז XXXXXX587 - בת ים רויטל כספי, ת׳׳ז XXXXXX429 - פתח תקוה פלורה לוי, ת׳׳ז XXXXXX904 - חולון כלנית שורר, ת׳׳ז XXXXX806 - בני ברק י׳׳ז באלול התשס׳׳ו(10 בספטמבר 2006) (חמ 3-143)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה ושר הרווחה

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 126.

הסמכה

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי”ח-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30, 31 ו-32 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח-1957י (להלן - החוק), אני מסמיך בזה את עובדי אגף בקרה ופרוייקטים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אבי פדידה, ת׳׳ז XXXXXX158, ואלי כהן, ת׳׳ז 0589721894, להיכנס לכל מקום שאינו למגורים בלבד, ולערוך בו חיפושים ותפיסות, לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות, דוגמאות, פנקסים ותעודות ולחקור כל אדם, בקשר לביצוע עבירות על החוק והצווים לפיו המפורטים להלן:

(1)    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”א-21985;

(2)    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם), התשמ”ד-31984;

(3)    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות), התשל”ד-41974.

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם האמור.

ד' באלול התשס׳׳ו(28 באוגוסט 2006) (חמ 3-593)

שאול מופז

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 24.

2    ק׳׳ת התשמ׳׳ה, עמ' 1164.

3    ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2479.

4    ק׳׳ת התשל׳׳ד, עמ' 1219.

ילקוט הפרסומים 5587, י״ג בתשרי התשס״ז, 5.10.2006 202