גיליון 5588 עמוד 1 מתאריך 16/10/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתשרי התשס״ז    5588    16 באוקטובר 2006

עמוד

מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי מידע

על עוסקים.......................................................................... 230

מינוי של יושב ראש ועדת קנסות לפי חוק המועצה

לענף הלול(ייצור ושיווק)............................................ 230

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות

יבשתיים ולפי פקודת בריאות העם.......................... 230

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות) ולפי חוק סדר הדין הפלילי

(אכיפה - מעצרים).......................................................... 231

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 231

מינוי רשם לפי חוק השימוש בהיפנוזה............................. 232

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט................................... 232

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 232

(כביש ארצי לישראל)..................................................... 232

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

(גן יבנה)................................................................................ 232

הודעת הסדר מקרקעין............................................................. 233

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 30.9.2006........ 233

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2006.... 233

הודעת ביטול.......................................................................... 237

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 237

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 245

הודעות מאת הציבור............................................................... 247

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 260

עמוד

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה