גיליון 5589 עמוד 1 מתאריך 19/10/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בתשרי התשס״ז    5589    19 באוקטובר 2006

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לבתי עלמין עתיקים יהודיים של הרשות הארצית לשירותי דת במשרד

ראש הממשלה לשנת 2006........................................... 262

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 263

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש המועצה

האזורית בקעת בית שאן............................................... 263

הסמכה לפי פקודת בריאות הציבור(מזון) ולפי

פקודת הרוקחים................................................................ 263

הודעה בדבר צמצום קווי בנין לפי תכנית מיתאר

ארצית לגז טבעי................................................................ 264

עמוד

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 265

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר

ארציות................................................................................. 267

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 268

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 274

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 277

הודעות מאת הציבור............................................................... 281

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות........... 284