גיליון 5590 עמוד 1 מתאריך 23/10/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

2006


א' בחשון התשס״ז    5590    23 באוקטובר

עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 286

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 287

מינוי יושבי ראש לוועדת עררים לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה...................................................... 287

הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), לפי חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), וחוק הגנת הצומח.. 287

הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק אימוץ ילדים..... 288

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 289

מינוי ממונים על יחסי עבודה............................................... 289

הסמכה לאשר הסכמים לפי חוק פיצויי פיטורים.......... 289

מבחנים למתן תמיכות של משרד התעשיה המסחר

והתעסוקה למוסדות ציבור.......................................... 289

מילוי תפקיד יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים

-חשמל לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............ 290 יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני

חקיקה), חוק הזרעים, וחוק הגנת הצומח ................. 290

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 291

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות.... 293 הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................... 293

הודעה על רישום בפנקס המפלגות.................................... 294

מינוי מפקחים לפי חוק למניעת שריפות בשדות........... 294

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי-משפט

ובתי דין דתיים)................................................................. 294

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (רכסים) ................ 294

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 294

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 295

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 307

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 309

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 314

הודעות מאות הציבור.............................................................. 315

עמוד

מינוי מפקחים לפי פקודת מחלות בעלי חיים, פקודת הכלבת, חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור