גיליון 5592 עמוד 1 מתאריך 30/10/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בחשון התשס״ז    5592    30 באוקטובר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 386

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי

חוק הממשלה..................................................................... 386

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת)....    386

הכרזות על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 386

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה . 386

מינוי ממונים על הגביה לפי פקודת המסים (גביה) ..... 386

הודעה על הארכת מינוי רשם המהנדסים

והאדריכלים....................................................................... 387

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 387

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר

פרטיו ..................................................................................... 387

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית מצפה רמון...................................................... 387

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...................... 388

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין ..... 388

הודעה בדבר השעיה זמנית מלשכת עורכי הדין .......... 388

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה ............................................... 388

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 388

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 390

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 411

הודעות מאת הציבור................................................................ 418

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 432