גיליון 5593 עמוד 1 מתאריך 08/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בחשון התשס״ז    5593    8 בנובמבר 2006

עמוד

עמוד

439

מינוי ראש אבות בית הדין.....................................................

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון

434

439

מפלגות.................................................................................

434

439

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס.......................

434

439

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי........

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

434

440

מקומן ומועדיהן................................................................

435

440

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס............

440

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים...............

435

441

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין..................

435

441

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

435

446

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

435

467

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................

470

הודעות מאת הציבור...............................................................

תיקון טעות

438

הודעת המערכת

439


הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז לפי חוק השירות המדינה (מינויים)...............

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................

מינוי חברה למועצת שמאי המקרקעין..............................

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ

בין-ארצי..............................................................................

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום).......................................................

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור...................................................................

מילוי תפקיד נציב המים.........................................................

הודעה על מילוי תפקיד נציב המים...................................

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

במוסדות ציבור.................................................................

תיקוני מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור............

הודעה על הרכב ועדת רישום לפי חוק

הפסיכולוגים......................................................................