גיליון 5594 עמוד 1 מתאריך 09/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בחשון התשס״ז    5594    9 בנובמבר 2006

עמוד    עמוד

מינוי חברים למועצה להסדר ההימורים בספורט......... 482    הודעות בדבר מתן רישיונות מודדים................................. 485

מינוי שופטים לענין עררים לפי חוק הספורט.................. 482    הודעה    בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 486

הודעות בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר    ,

‘    ‘    הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור..................... 487

פרטיו..................................................................................... 482

אכרזה על מטבע זיכרון............................................................ 482    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 488

אכרזה על מטבע מיוחד........................................................... 482    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 503

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל......... 483    הודעות מאת הציבור................................................................ 511

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 483