גיליון 5594 עמוד 2 מתאריך 09/11/2006


מינוי חבר למועצה להסדר ההימורים בספורט

לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ׳׳ז-1967י, אנו ממנים את שי שני, נציג הוועד האולימפי, לחבר המועצה להסדר ההימורים בספורט.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

י׳׳ב בתשרי התשס׳׳ז(4 באוקטובר 2006) (חמ 3-525)

אופיר פז-פינס    אברהם הירשזון

שר המדע התרבות והספורט שר האוצר

י ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 142; התשנ׳׳ה, עמ' 130; י”פ התשס׳׳ו, עמ' 3408.

מינוי חבר למועצה להסדר ההימורים בספורט

לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ׳׳ז-1967י, אנו ממנים את אדי קואז, נציג ההתאחדות לספורט בישראל, לחבר המועצה להסדר ההימורים בספורט.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

י׳׳ב בתשרי התשס׳׳ז(4 באוקטובר 2006)

(חמ 3-525)

אופיר פז-פינס    אברהם הירשזון

שר המדע התרבות והספורט שר האוצר

י ס״ח התשכ״ז, עמ' 142; התשנ׳׳ה, עמ' 130; י”פ התשס׳׳ו, עמ' 3408.

מינוי שופט לענין עררים

לפי חוק הספורט, התשמ״ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ״ח-1988', ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט אהוד רקם, ת״ז 5525886, נשיא של בתי משפט השלום בחיפה, לשופט לענין עררים לפי הסעיף האמור. ג' בחשון התשס׳׳ז(25 באוקטובר 2006) (חמ 3-2281)

אופיר פז-פינס

_    שר המדע התרבות והספורט

1 ס״ח התשמ׳׳ח, עמ' 122; התשנ׳׳א, עמ' 217.

מינוי שופטים לענין עררים

לפי חוק הספורט, התשמ״ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ״ח-1988', ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט מנחם רניאל, ת״ז 53412094, ואת השופטת תמר שרון-נתנאל, ת״ז 52196813, שופטים של בית משפט השלום בחיפה, לשופטים לענין עררים לפי הסעיף האמור. ג' בחשון התשס׳׳ז(25 באוקטובר 2006) (חמ 3-2281)

אופיר פז-פינס

_    שר המדע התרבות והספורט

1 ס״ח התשמ׳׳ח, עמ' 122; התשנ׳׳א, עמ' 217.

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו

לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י, לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת ובאישור שר האוצר, קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות בסדרת תמונות מן התנ״ך, התשס״ו-2006, אברהם ושלושת המלאכים, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו-1 שקל חדש (כסף רגיל), כמטבעות זיכרון, אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל. י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006) (חמ 3-105)

סטנלי פישר נגיד בנק ישראל

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו

לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י, לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת ובאישור שרהאוצר, קבעתי אתערכוהנקוב, תרכובתו, משקלו, תבניתו ושאר פרטיו של מטבע מצולע 1/2 שקל חדש (אלומיניום ברונזה) חנוכייה מקורפו, בסט מטבעות חנוכה, התשס״ז, כמטבע מיוחד, אשר דוגמתו שמורה בבנק ישראל. י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006) (חמ 3-105)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1    ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 192.

אכרזה על מטבע זיכרון

לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א(א) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על מטבעות בסדרת תמונות מן התנ״ך, התשס״ו-2006, אברהם ושלושת המלאכים, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט),

2    שקלים חדשים (כסף קשוט) ו-1 שקל חדש (כסף רגיל), כמטבעות זיכרון, לענין הסעיף האמור.

י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006) (חמ 3-105)

סטנלי פישר

נגיד בנק ישראל

אכרזה על מטבע מיוחד

לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א(א) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על מטבעמצולע 1/2 שקלחדש (אלומיניום ברונזה),חנוכייה מקורפו, בסטמטבעותחנוכה,התשס״ז,כמטבעמיוחד,לעניןהסעיףהאמור. י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006) (חמ 3-105)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 192; התשכ׳׳ח, עמ' 48.

ילקוט הפרסומים 5594, י״ח בחשון התשס״ז, 9.11.2006 482