גיליון 5595 עמוד 1 מתאריך 13/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בחשון התשס״ז    5595    13 בנובמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................ 522

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין

לעבודה................................................................................. 522

הודעה על מינוי חבר בוועדת הסניגוריה הציבורית... 522

הכרזה על בית סוהר................................................................. 522

הודעה על מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של

משרד התיירות.................................................................. 522

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש........................... 522

הודעה בדבר מועדי בחינות לעורכי הפטנטים............... 522

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 523

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 523

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.................... 525

הודעות מאת הציבור............................................................... 527

הודעות מאת בנק ישראל....................................................... 533

הודעה מאת מפעל הפיס........................................................ 534