גיליון 5595 עמוד 2 מתאריך 13/11/2006הודעה בדבר צורך במינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י, אני מודיע על הצורך במינוי עשרה דיינים עד שלושה עשר דיינים בבית דין רבני אזורי.

הודעות קודמות בדבר הצורך במינוי דיינים2 - בטלות.

ד' בחשון התשס׳׳ז(26 באוקטובר 2006)

(חמ 403—3)

מאיר שטרית

_    ממלא מקום שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68. 2 י”פ התשס׳׳ה, עמ' 182 ועמ' 3276.

הודעה על הפסקת כהונה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969

בהתאם לסעיף 13 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969', אני מודיע על הפסקת כהונתם של הרשומים מטה כנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה, בשל התפטרותם: יגאל כהן2 יואב מרחבי2 תמר גוז'נסקי3 מאיר אלבאז4 בלה בן דור2

ט' בחשון התשס׳׳ז(31 באוקטובר 2006)

(חמ 178—3)

מאיר שטרית

_    ממלא מקום שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

2    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 2050.

3    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 3529.

4    י”פ התשס׳׳ד, עמ' ׳324.

הודעה על מינוי חבר בוועדת הסניגוריה הציבורית

לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ׳׳ו-1995 אני מודיע כי נשיא בית המשפט העליון מינה, מתוקף סמכותו על פי סעיף 2(א)(2) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ׳׳ו-1995י, את דליה דורנר, שופטת בדימוס של בית המשפט העליון, לחברה בוועדת הסניגוריה הציבורית.

תוקף המינוי לחמש שנים החל ביום כ׳׳ג באב התשס׳׳ו(17 באוגוסט 2006).

י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006)

(חמ 2707—3)

מאיר שטרית

_    ממלא מקום שר המשפטים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 8.

הכרזה על בית סוהר

לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1971י(להלן - הפקודה), אני מכריז בזאת כי

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ׳2, עמ' 459.

השטח הידוע כחלק מחלקה 2 בגוש 39025 בתחום השיפוט של המועצה האזורית רמת נגב (כלא רמון), הוא בית סוהר לפי הפקודה.

ג' בחשון התשס׳׳ז(25 באוקטובר 2006)

(חמ 717—3)

אבי דיכטר השר לביטחון הפנים

הודעה על מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, ולאחר התייעצות עם נציב שירות מדינה, אני מטיל על עובד קדמי, היועץ המשפטי למשרד התיירות, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד התיירות, מיום י׳׳ד בחשון התשס׳׳ז(5 בנובמבר 2006) עד יום י׳׳ט בחשון התשס׳׳ז(10 בנובמבר 2006) או עד שובו של נחום איצקוביץ, המנהל הכללי מחוץ לארץ, לפי המוקדם.

ד' בחשון התשס׳׳ז(26 באוקטובר 2006)

(חמ 56—3)

יצחק הרצוג

_    שר התיירות

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ׳׳א-1991י, אני ממנה את ד׳׳ר יעקב פולאקביץ, ת׳׳ז 052046935, רופא מומחה בפסיכיאטריה, לראש שירותי בריאות הנפש לענין החוק האמור לתקופה נוספת2 מיום י' בחשון התשס׳׳ז (1 בנובמבר 2006) עד יום ט' בכסלו התשס׳׳ז (30 בנובמבר 2006).

ז' בחשון התשס׳׳ז(29 באוקטובר 2006)

(חמ 230—3)

יעקב בן יזרי

_    שר הבריאות

י ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 58. 2 י”פ התשס׳׳ז, עמ' 203.

הודעה בדבר מועדי בחינות לעורכי פטנטים

לפי תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ׳׳ח-1968

בהתאם לתקנה 124(ב) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה,

סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ׳׳ח-1968י (להלן - תקנות הפטנטים), אני מודיע כי הבחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים יתקיימו בתאריכים שלהלן:

(1) הבחינות בעל פה: ביום ד', י׳׳ט בשבט התשס׳׳ז (7 בפברואר 2007) וביום ה', כ' בשבט התשס׳׳ז (8 בפברואר 2007), החל בשעה 9.00.

י ק׳׳ת התשכ׳׳ח, עמ' 04״.

ילקוט הפרסומים 5595, כ״ב בחשון התשס״ז, 2006.יי.3י 522