גיליון 5596 עמוד 1 מתאריך 16/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בחשון התשס״ז    5596    16 בנובמבר 2006

עמוד

הודעה על החלטת הכנסת להאריך את תקופת תוקפה של הוראת שעה לפי חוק סדר הדין הפלילי

(תיקון מס'33 והוראת שעה)........................................ 546

הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 546

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים.................. 546

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים מד'הב... 546 הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי.. 546 מינוי מפקחת לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד

המנהל וועדת הסעד)...................................................... 546

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 547

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 547

עמוד

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער .......................................... 547

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ... 547 מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 547

שינוי מינוי פקיד סעד לפי החוק האמור........................... 547

הסמכת פקידת סעד לפי חוק אימוץ ילדים..................... 548

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 548

מינוי וביטול מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור......... 548

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד......... 548

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 548