גיליון 5597 עמוד 1 מתאריך 20/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בחשון התשס״ז    5597    20 בנובמבר 2006

עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית לפי תקנות

הנכים (ועדות רפואיות)................................................. 550

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)......................................................................... 550

הודעה על מינוי יושב ראש וממונה על ועדה רפואית

עליונה לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) 550 הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)............................................................ 550

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש המועצה

האזורית עמק חפר............................................................ 550

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון........................................................................ 550

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 551

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל................ 551

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 552

עמוד

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)................................................................ 552

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 552

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 552

הודעות בדבר רישום זכויות מטפחים בספר הזכויות.. 555

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 560

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2006.... 560 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2006. 560

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצרכי ציבור................... 564

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 569

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 586

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 591

הודעות מאת הציבור................................................................ 595