גיליון 5598 עמוד 1 מתאריך 23/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בכסלו התשס״ז    5598    23 בנובמבר 2006

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-3.9.2006 עד 31.10.2006)............................................ 606

הצטרפות שותף (מ-3.9.2006 עד 31.10.2006)............................................. 608

פרישת שותף (מ-3.9.2006 עד 31.10.2006)............................................... 631

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................ 634

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות.......................................... 635