גיליון 5599 עמוד 1 מתאריך 26/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בכסלו התשס״ז    5599    26 בנובמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 638

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................. 638

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 638

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים מיוחדת לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר................................................ 638

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

הרשות בעיריית גבעתיים............................................. 639

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 639

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 639

מינוי רשמים לפי חוק בית הדין לעבודה.......................... 639

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות... 640 הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות

חלקיות למחוז הצפון...................................................... 640

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הצפון..................................................................................... 641

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי).................................................................... 641

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 642

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 642

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 642

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 642

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 643

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 652

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 665

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 667

הודעות מאת הציבור............................................................... 667

הודעת המערכת