גיליון 5601 עמוד 1 מתאריך 30/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בכסלו התשס״ז    5601    30 בנובמבר 2006

עמוד

744 ..........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ...............................

762 ..........

הודעות לפי חוק הצהרות מוות..................................

764 ..........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...........

769 ..........

הודעות מאת הציבור .....................................................

עמוד


הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 738

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור .... 741

מינוי מנהל בחירות לגבעתיים.............................................. 743

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 744