גיליון 5602 עמוד 1 מתאריך 30/11/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בכסלו התשס״ז    5602    30 בנובמבר 2006

עמוד

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת הכספים 2005............................... 778

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל........................................ 778

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה....................................... 780

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט........................................ 788

הודעות על מיזוג חברות............................................................. 790

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדרים כובלים................................. 797

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור............................................ 805

הודעות מאת הציבור............................................................... 808