גיליון 5602 עמוד 17 מתאריך 30/11/2006העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

מוצרי מתכת

מיחזור פלדה בע״מ

6472

עיבוד גרוטאות מתכת

דן מיחזור בע״מ

גידול ענבי יין

אגודות הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע״מ

6515

גידול ענבי יין ויקב

גד״ש הר חברון - יקב יתיר

(2) הסכמתי לאישור של המיזוג בין החברות כלהלן:

רשת מזון

רבוע כחול - ישראל בע״מ

6466

רשת מזון

קלאבמרקט רשתות שיווק בע״מ

הסכמתי למיזוג האמור ניתנה בתנאים ולפיהם, בין השאר, עד ליום ה' בטבת התשס׳׳ט(1 בינואר 2009), רבוע כחול - ישראל בע׳׳מ לא תעביר את ניהול הסניף או הזכויות שבו אלא לגורם שיפעיל בו סופרמרקט מתחרה לזה של שופרסל ואשר יאושר מבעוד מועד על ידי הממונה על הגבלים עסקיים.

ביטוח

יוסי כהן

6463

ביטוח

הראל ידידים סוכנות לביטוח (2005) בע״מ

הסכמתי למיזוג האמור ניתנת בתנאים ולפיהם, בין השאר, כל מסמך רשמי או שיווקי של הראל ידידים סוכנות לביטוח(2005) בע׳׳מ יבהיר כי הסוכנות נשלטת על ידי הראל השקעות בביטוח בע׳׳מ או מהווה חברת בת שלה. כמו כן הבהרה כאמור תחול גם לגבי כל מסמך של סוכנות אשר הראל השקעות בביטוח בע׳׳מ מחזיקה בהווה או בעתיד בבעלות מלאה בה או בתיק הביטוח שהיא מנהלת.

5764    שטיבל בע׳׳מ    טחנת קמח

טחנת קמח דגן בע׳׳מ    טחנת קמח

טחנת קמח גולן בע׳׳מ    טחנת קמח

הסכמתי למיזוג האמור ניתנת בתנאים ולפיהם, בין השאר, קודם לכניסתו של אישור המיזוג לתוקף וקודם להוצאתו של המיזוג אל הפועל, תמכור שטיבל את מלוא החזקותיה וזכויותיה ביבולית אשר תיעשה לצד שלישי שאינו קשור לשטיבל ותובא לאישורה המוקדם של הממונה. כל רכישה עתידית של זכות ביבולית על ידי שטיבל תובא לאישור הממונה, טרם ביצועה. כמו כן, קודם לכניסתו של אישור המיזוג לתוקף וקודם להוצאתו של המיזוג אל הפועל, תחדל אדרי-תורג'מן מכל תפקיד שבו היא נושאת בקבוצת מפרץ ובכלל זה מכהונתה כדירקטורית בטחנות קמח מפרץ בע״מ.

התנאים המלאים למיזוגים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

ט' באב התשס׳׳ו(3 באוגוסט 2006) (חמ 3-2156)

רונית קן

הממונה על הגבלים עסקיים

793 ילקוט הפרסומים 5602, ט' בכסלו התשס״ז, 30.11.2006